امروز۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۶
امروز۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۶
امروز۵ آبان ۱۴۰۰

بخش مربوط به همکاری در فروش شرکت سام گستر مالکی

اطلاعات مالک فروشگاه

اطلاعات بانکی

اطلاعات فروشگاه

کارت ملی، شناسنامه، جواز کسب، سند یا اجاره نامه منزل، سند یا اجاره نامه فروشگاه و عکس پرسنلی
ارسال اصل چک تضمین در وجه سام گستر مالکی با مبلغ تعیین شده از طرف مدیرعامل شرکت سام گستر مالکی